Collections - Search
Ischia (POL)

Ischia (POL)

Ischia jest trzeci? pod wzgl?dem liczby ludno?ci w?osk? wysp?, po Sycylii i Sardynii. Po?o?ona na pó?nocnym kra?cu Zatoki Neapolita?skiej, w niewielkiej odleg?o?ci od wysp Procida i Vivara, na Morzu Tyrre?skim, jest najwi?ksz? z Wysp Flegrejskich i wa?nym celem turystyki mi?dzynarodowej. W staro?ytno?ci znany by? pod nazw? Pithekoussai lub Pithecusae. Z geologicznego punktu widzenia wyspa Ischia ma charakter wulkaniczny, powsta?y w wyniku ró?nych erupcji, które mia?y miejsce na przestrzeni oko?o 150 000 lat. Wyre?yserowane przez Gigi Oliviero